• CHF 149,00
    + Swarovski crystals
    + Swarovski crystals